Verslag van het plenaire eerste deel en het afsluitende deel van de bewonersavond op 25 november

Anne Stijkel (voorzitter) opent de avond
Naar aanleiding van de dreiging die boven ons hoofd hangt dat er 5000 tot 7000 woningen extra in ZuidOost zijn gepland heeft in januari 2008 een groep bezorgde bewoners een platform opgezet waarin zij samen hebben gewerkt aan een discussiestuk.
Deze avond gaan we niet het visie stuk integraal behandelen Er zijn enkele stellingen geformuleerd. De bedoeling is dat aan het eind van de avond de stellingen kunnen worden bijgesteld zodat we het stadsdeel deze kunnen aanbieden samen met de visie van de bewoners.

Aan de hand van een powerpointpresentatie wordt het probleem dat hier besproken gaat wordentoegelicht.

Er worden vijf lokaties in het structuurplan genoemd:
Voor elke lokatie zijn twee varianten uitgewerkt
1.           Zuidoever Gaasperplas
2.        Centraalpark Gaasperdam
3.        Gaasperdammerweg zone West
4.        Gaasperdammerweg zone Oost
5.        Randzone AMC

Zuidoost kan in principe verdeeld worden in twee delen.
Het deel boven de Gaasperdammerweg (A9) dat karakteristiek hoogbouw heeft en
ten zuiden van de Gaasperdammerweg waar voornamelijk laagbouw is.
We willen werken vanuit deze eigenheid van de basisstructuur.
In Gaasperdam woon je bij wijze van spreken buiten de stad,
Daarnaast is de Gaasperplas een unieke overgang tussen stad en land.
Je bent op vakantie in een stiltegebied waar je je ver weg van de stad waant.
Dit karakter van buiten zijn gaat verloren als hoogbouw wordt gepland in het Centraalpark Gaasperdam en langs de Zuidzijde Gaasperplas.

variant 1 Valburgvaart 910 woningen 35% laagbouw  of
variant 2 Parkvilla's  1370 woningen 100% hoogbouw, 0% laagbouw.


Centraalpark Gaasperdam
variant 1         Verbindingspark:        640 woningen gepland met 45% laagbouw
Variant 2.        Het Eilandenpark    540 woningen slechts 34% laagbouw  (veel water)
Daarnaast doen de voorgenomen plannen van het stadsdeel om 5000 woningen te bouwen een aanslag op de huidige volkstuinen in het Centraalpark Gaasperdam en bij De Vijf Slagen waar 150 tuinders uit 14 culturen een unieke integratie hebben voortgebracht. Zij houden zich niet alleen bezig met tuinieren maar leggen ook een relatie met de omgeving buiten de tuinen.

Als deze drie lokaties wegvallen blijft alleen bebouwing over langs de Gaasperdammerweg en het IJmeer voor Amsterdam
5000 woningen is te veel en alleen rekenkundig bepaald daarom kan dit niet omlaag.
Welke locaties blijven dan nog over? Als we toch langs de Gaasperdammerweg bouwen kunnen we het getalprobleem oplossen als we de sportvelden ten noorden van de Gaasperdammerweg in het Bijlmerpark vol gaan bouwen en de sportvelden boven de weg plaatsen.
Een alternatief is de verlaging van de Gooise weg.
Het plan is deze te verbreden met in het midden een trambaan vanaf het Amstelstation naar het Gaasperplas. Gelijkvloerse kruisingen en langs de ventwegen kan eenzelfde bebouwing komen als langs de Bijlmerdreef. Middelhoogbouw en hoogbouw.
Langs de A9 middelhoogbouw en verder verbouwing van leegstaande kantoren aan de andere kant van de spoorlijn, daar staan 30% van de kantoren leeg.

De bedoeling is langs de dreven te bouwen en niet langs de zuidoever van het Gaasperplas.

Aan de hand van stellingen gaan we nu met u de belanghebbende bewoners kijken wat u mening is. We vormen 5 groepen die elk met een set van drie stellingen gaan werken.
Aan het eind van de avond inventariseren we de antwoorden c.q meningen.

Opmerking uit de zaal:
Denk erom dat we ook kunnen besluiten niet te gaan bouwen.

HIERNA VERDELEN WE ONS OVER VERSCHILLENDE DISCUSSIEGROEPEN

Na de groepsdiscussies komen we terug in de plenaire vergadering.
Er zijn enkele vragen opgekomen uit de discussies.
a.        wat komt hier achteraan.
b.        Wie zijn jullie nu eigenlijk

Het is de bedoeling een bewonersbeweging  te vormen van bewonersorganisaties en recreatieve organisaties en bewoners niet een partijpolitieke maar een maatschappelijke beweging. We gaan alle resultaten samenvatten en de visie bijstellen aan de hand van deze informatie en deze aan de raad aanbieden.

UITWERKING DISCUSSIE IN CLUSTERSTELLINGEN
 
Cluster 1
Stelling 1.1