Stelling1.1
Met 5000 woningen erbij gaat de leefbaarheid in Gaasperdam voor bewoners van nu en van de toekomst sterk achteruit! Dit gaat ten koste van de gezondheid, recreatiemogelijkheden en leefbaarheid.

reactie op stelling 1.1
Waarom bebouwen met een krimpende bevolking?
We komen voor het groen in deze buitenstad
We willen betaalbare woningen in Zuid-Oost
5000 woningen is teveel tenzij men het over geheel Zuidoost verspreidt en de bedrijven- terreinen ook voor woonwerk bestemming inricht.

Stelling 1.2.
Het Gaasperpark is een onmisbare groene long voor Zuidoost en Amsterdam als geheel. Het Gaasperplasgebied, nabij de vervuilde A9, biedt de stedeling rust, recreatiemogelijkheden en frisse lucht. Planten en dieren vinden een goed en veilig leefgebied in het centraal park en het gebied. Het is onderdeel is van de Hoofdgroenstructuur Amsterdam waar niet grootschalig mag worden gebouwd.

reactie op stelling 1.2
Ja het Gaasperpark functioneert als groene long. Er maken weinig mensen van buiten de buurt gebruik van.(.....)  De rol van regiopark moet verstevigd worden. Mensen uit Zuidoost en uit Amsterdam hebben dit parkgebied nodig. Recreeren om de hoek is uniek en Nellesteiners willen hun horizon graag vrij houden.
Situatie behouden zoals die is. Groen moet behouden blijven ook de halfhoge dreven niet verlagen.
Hoogbouw beperkt alleen in die delen waar al hoogbouw aanwezig is.
Woningbouw niet alleen aan de oostzijde maar ook aan de westzijde van de spoorlijn het industriegedeelte betrekken bij woningbouw.


Stelling 1. 3
Bebouwen van de Gaasperpdammerwegzone biedt ook architectonische kansen. Kies bij bebouwing van de overkapte Gaasperdammerweg niet alleen voor eensgezinslaagbouw, maar voor verdichte stedelijk milieu.

reactie stelling 1. 3
Bebouwing van de Gaasperdammerweg met een groot vraagteken.
Een weg geeft vervuiling wie wil daar wonen. Bij vergroting van de weg neemt verkeer en drukte toe.
Als je die weg verdiept waar laten ze het verkeer tijdens de verbouwing?
Waarom niet bouwen aan de rand van Zuidoost. Waarom zo wie zo meer woningen?
Dreven verlagen geeft weer meer lawaai.
Opmerking groep Gerda:
bebouwing van de Gaasperdammerweg geeft kansen maar architecten maken vaak vreemde situaties die niet de oplossing zijn,

Vraag hoe ligt onze bouwopgave in relatie tot geheel Amsterdam


Cluster 2
Stelling 2.1.
Karakteristiek Zuidoost handhaven!
Het karakter van het huidige Zuidoost moet blijven: de Bijlmer met grootstedelijke allure en Gaasperdam als groenen en rustige woonomgeving en verbindingsgebied naar het agrarische ommeland Geen hoogbouw in Gaasperdam.dus!

reactie stelling 2.1
Karakteristiek Zuid Oost handhaven!
Laagbouw in Bijlmer is minder groen dan in Gaasperdam. Er is niet zo'n grote tegenstelling. Hoogbouw alleen in het Amstel 2 gebied niet in Gaasperdam.
In verbond met luchtverontreiniging zou er meer naaldhout geplaatst moeten worden.
Verlaging van de dreven is een toename van verkeersdrukte. Eis is dan EXTRA groen dan blijft er geen ruimte voor bebouwing.

Stelling 2. 2
Handen af van voorzieningen in Centraalpark Gaasperdam
Centraalpark Gaasperdam heeft in het groen een groot aantal voorzieningen Kinderboerderij 't Brinkie, Scouting, een plein met sport en spelvoorzieningen de Nutstuinenvereniging, natuurgebied de Riethoek en schoolwerktuinen. Druk gebruikt door bewoners met allerlei achtergronden en uit diverse culturen. Platform Gaasperdam Groen stelt voor dit gebied op te nemen in de Hoofdgroenstructuur Amsterdam als logische verbinding tussen Gaasperplaspark en het (nieuwe en resterende deel van het) Bijlmerpark.

reactie op stelling 2. 2
Bebouwingen daar hebben effect op de voorzieningen.
De Riethoek kan niet verplaatst worden.
Groen vermindering = verandering van imago > mensen trekken weg
Verplaatsing kinderboerderij alleen mogelijk over een kleine afstand.
Verplaatsen van volkstuinen is opbreken van volkstuinen die worden niet makkelijk weer vernieuwd door dezelfde mensen dat is opbreken van een socialiteit.
Unaniem:
-        Handhaven van voorzieningen en toevoeging van nieuwe voorzieningen
-Laat onderzoek doen naar gebruik van het Centraalpark Gaasperdam voor het Stadsdeel zodat we sterk staan bij een voorstel dit toe te voegen aan de Hoofd Groen Structuur Amsterdam
-Als we tot verdichting van de bebouwing komen moeten we het Centraalpark Gaasperdam onder water laten lopen.

Stelling 2. 3
Verandering van functies biedt nieuwe kansen
Het bebouwen van parkeerplaatsen (gecombineerd met ondergronds of juist geclusterd op daken parkeren), het verbouwen van leegstaande kantoorruimte en bebouwen van bedrijventerreinen en het bouwen langs, zo mogelijk en wenselijk, verlaagde (verkeersluwe) dreven zijn serieuze opties voor onderzoek. Bestaande dreven bieden kansen voor semi-ondergronds bouwen en dijkwoningen. In alle wijken van Zuidoost.

reactie stelling 2. 3
Bebouwingen van parkeerplaatsen is geen oplossing. Parkeerplaatsen zijn relatief kleine oppervlaktes. Bebouwing leidt tot woningen  waar men dicht op elkaar zit. Bebouwing bedreigd het aantal parkeerplaatsen er moet een bepaalde hoeveelheid parkeerplaatsen gehandhaafd worden.
We zouden moeten kijken naar Bullewijk voor betere woonvoorzieningen.
Unaniem is men tegen de verlaging van de dreven.