PvdA wil bouwen aan Zuidzijde doordrukken ondanks acties en inspraakresultaten
PvdA fractie kiest voor behoud 't Brinkie op dezelfde plaats
PvdA fractie kiest voor aansluiting nieuwbouw op bestaande bebouwing
Voor wat het Centraal Park Gaasperdam betreft kiest de PvdA fractie voor de variant  'Groot verbindingspark' Dit is de meest minimale variant waarin 't Brinkie niet wordt verplaatst en ook de nutstuinen de Riethoek en de sport en spel voorzieningen op dezelfde plaats blijven gehandhaafd.
De PvdA fractie kiest daarbij voor verlaging van de dreef in het Centraal park. omdat volgens deze partij de barière werking van de dreef dan wegvalt en de grootte van het park beter beleefd kan worden. Of de PvdA ook kiest voor verlaging van de Valburgdreef is nog niet duidelijk geworden. Dit zal ongetwijfeld aan de orde komen in de volgende vergadering want de commissie vergadering was te kort om alle frakties aan het woord te laten . De vergadering wordt vervolgd op donderdag 4 juni (20.00 uur stadsdeelkantoor Anton de Komplein 150).

De emoties liepen soms hoog op in het debat. Met name de oppositie van OZO riep heftige reacties op bij de PvdA fractie. Mart van de Wiel van OZO legde haarfijn uit dat het DB de inspraak op het belangrijkste punt wat de insprekers
naar voren hebben gebracht : niet bouwen aan de Zuidzijde van de Gaasperplas  naast zich neer heeft gelegd .
Mart van de Wiel refereerde ook aan de enquêtte die OZO heeft gehouden waarbij blijkt dat meer dan negentig procent van de bevolking deze lokatie afwijst. De objectiviteit van de OZO-enquêtte werd echter in twijfel getrokken door de PvdA. Lourens Burgers van de PvdA noemde de enquêtte waardeloos omdat OZO de invullers beïnvloed zou hebben met een suggestieve afbeelding van een "Manhattan" aan de Gaasperplas. Mart van de Wiel verdedigde zich met te stellen dat de invullers op het internet deze afbeelding helemaal niet hebben gezien. Verder wees hij erop dat de resultaten van de OZO enquêtte overeenkomen met het onderzoek van het stadsdeel zelf. Meerdere enquêttes wijzen
steeds op hetzelfde. De PvdA is echter volgens van de Wiel niet geïnteresseerd in wat de bewoners zelf vinden.
De beleving van plas en dreef van bewoners speelt in de planvorming geen rol.

Opmerkelijk was dat OZO zich kan vinden in bouwen op volkstuinpark De Vijf Slagen. Eén van de locaties waar het Platform Gaasperdam groen zich tegen heeft uitgesproken omdat de volkstuinen in de Hoofdgroenstructuur liggen en een belangrijke sociale funktie vervullen. Onverwacht was tevens dat OZO zich kan vinden in de variant 'Groot Verbindingspark' voor het Centraal Park. Bouwen daar waar het afvalpunt nu is en aan de noordzijde waar het talud ligt wat ooit voor doortrekking van de Gooiweweg is gereserveerd is, is voor OZO geen bezwaar . 't Brinkie en de andere voorzieningen blijven daarbij gehandhaafd op dezelfde locatie. OZO is in tegenstelling tot de PvdA wel voor het hooghouden van de dreef in het park.

GroenLinks, SP, Christenunie, CDA en de afgescheiden fracties komen volgende keer aan de beurt.
(donderdag 4 juni 20.00 in het stadsdeelkantoor Anton de Komplein 150)
In de commissie vergadering ROVB van 2 juni j.l. is duidelijk geworden dat de fractie van de PvdA kiest voor bouwen aan de zuidzijde van de Gaasperplas ondanks het massale protest van bewoners zoals dat afgelopen maanden heeft geklonken. Zij wil daarbij dat de ontwerpers werken binnen het van te voren vastgestelde uitgangspunt dat de bebouwing niet wordt ervaren aan de strook langs de zuidoever. De beleving van de Gaasperplas als een gebied waar je omringd bent door het groen en het gevoel hebt even buiten de stad te zijn moet gehandhaafd blijven.
De bebouwing dient aan te sluiten bij de achterliggende buurten. Desgevraagd gaf Peter Bals aan dat dit
betekent dat de hoogte de richting zal uitgaan van 3 a 4 hoog ter hoogte van Gein 1 . Als dit principe gehanteerd wordt bij Gein 3 betekent dit dat hier laag gebouwd moet worden.
Het was prachtig weer op deze pinksterzaterdag, de groene zaterdag georganiseerd door platform Gaasperdam Groen. Vooral de excursies trokken veel belangstellenden. Ook paarden en hun begeleiders waren gekomen om op te komen voor hun gebied.  In de Riethoek gaf Fons Bongers een rondleiding, aan de zuidkant van de Gaasperplas Tet Roetman en Fred Vogelzang.  Er waren ook een flink aantal politici. Allerlei bijzondere planten (waaronder beschermde soorten) passeerden de revue. In de zeilclub kon men genieten van het prachtige uitzicht op het water en de zeilboten. De Ruige Hof had een tentoonstelling ingericht met foto's van de Riethoek en Klarenbeek, allebei bedreigde gebieden. Belangstellenden konden bij Joy de Wit o.a. hun natuurkennnis testen. De kinderen hebben leuke en enge waterbeesten gevangen en bestudeerd. Ook hebben ze meegedaan met een zeer geslaagde circusworkshop. Een leuke dag met dank ook aan de zeilclub. Foto's van D. Kanis, W. Heil en van website Henk de Boer.
Op 20 mei werden tijdens de discussieavond georganiseerd door het Platform Gaasperdam Groen! Door Gerda Menkveld  2500 handtekeningen aangeboden van bewoners die vinden dat er niet gebouwd moet worden in de groengebieden van Zuidoost.
Gerda wees er daarbij op dat de handtekeningen niet huis aan huis zijn opgehaald maar dat bewoners ze zelf moesten deponeren in de brievenbussen van een aantal daarvoor aangewezen adressen. Ook was ondertekening op het internet mogelijk. 
De handtekeningen werden in ontvangst genomen door de voorzitter van de stadsdeelraad Dhr. Lourens Burgers.
In zijn reactie signaleerde Lourens Burgers de grote betrokkenheid van bewoners bij dit onderwerp. Volgens hem
heeft het DB diverse zaken, welke in de inspraak naar voren zijn gebracht door bewoners, overgenomen. Welke werd echter niet duidelijk.

Hierna starte de discussie tussen politici en bewoners die in diverse groepen waren opgedeeld. Schrijver dezes zat in de groep waar Peter Bals deel van uitmaakte. Peter is woordvoerder van de PvdA op het onderwerp ruimtelijke ordening. De stelling welke voorlag ging over wel of niet bouwen aan de zuidoever. Er gaapte hier een grote kloof tussen de opvattingen van de PvdA-er en die van bewoners. Bewoners droegen vele argumenten aan waarom hier niet gebouwd zou moeten worden. Volgens Peter Bals moest de pijn van het bouwen echter over 7 lokaties verdeeld worden. Waarom het niet over 6 kon werd niet duidelijk.
Er werd uitvoerig gesproken over de bouwhoogte in de voorliggende modellen. De PvdA zal de hoogte welke nu wordt voorgesteld door het DB toetsen aan de eigen ideëen. De PvdA vindt dat de bouwhoogte moet aansluiten bij de bestaande bebouwing. Acht hoog is niet heilig. Door bewoners werd gesteld dat acht hoog in de praktijk boven de boomgrens uitkomt maar de discussie moet niet over de hoogte gaan maar over of hier al of niet gebouwd moet worden. Bewoners gaven aan juist voor het groen en het Gaasperplas gebied hier naar toe gekomen te zijn . Het karakter van het gebied wordt door bouwen volkomen verstoord. Zelfs bij laagbouw zal de uitstraling aan de hele zuidzijde te merken zijn. Hoe kan het dat de PvdA zich doof houd voor het massale verzet wat er in Gaasperdam tegen deze plannen is. Peter Bals moest het antwoord schuldig blijven. Op het eind van de discussie vroeg hij om een ander tafeltje met een andere stelling.......

Nadat er twee discussie-ronden waren geweest begon het centrale panel-debat. Het verslag is hier te lezen.
Er is een video-filmpje van aanbieden van de handtekeningen te zien en twee filmpjes van het paneldebat. 
 
     
Op discussie-avond op 20 mei van Gaasperdam Groen 2500 handtekeningen aangeboden aan stadsdeelraadvoorzitter
Hoorzitting op 28 mei werd indrukwekkende manifestatie van argumenten.

Een indrukwekkende hoeveelheid argumenten om niet aan de Zuidzijde van de Gaasperplas te bouwen kwam voorbij op de hoorzitting op 28 mei over de bouwlocaties in Zuidoost.
Tal van organisaties en personen gaven acte de présence. Het verzet tegen het bouwen aan de Zuidzijde is afgelopen maanden steeds verder gegroeid en deze verbreding maar ook verdieping was tijdens de hoorzitting duidelijk zichtbaar.
De voorzitter van de avond zat in eerste instantie met een "stopwatch" gereed om iedereen die over de drie minuten spreektijdgrens heen ging af te kappen. Onhoudbaar gezien de kwaliteit van de betogen en de betrokkenheid van bewoners. Wat later op de avond kwam een soepeler houding daarvoor in de plaats. Alle negendertig betogen zijn
hier te vinden . Totaal gaat het om vier bestanden

lijst_insprekers
inspreekteksten_een
inspreekteksten_twee
inspreekteksten_drie


Video impressie
video impressie van de Groene zaterdag .
Groene zaterdag 30 mei
SP  laat zien dat bouwen voor de hoge inkomens in het groen problemen veroorzaakt in plaats van oplost.
Groep Schaaf wil naar locatie Reigersbos kijken
Groep Schaaf is een éénvrouwsfractie die is afgesplitst van de SP. Mevrouw Schaaf wil dat er gekeken gaat worden naar de mogelijkheden voor woningbouw ten zuiden van Reigersbos, aan de oostkant van het spoor. Hier zou genoeg ruimte zijn om veel woningen te realiseren. Dit zou hoogbouw kunnen worden met 10 tot 20 woonlagen. De bewoners zouden van een mooi uitzicht kunnen genieten, en er zouden niet veel problemen met heien zijn omdat het geluid niet weerkaatst tegen bebouwing. Het is hier ook wel groen, maar grasveld, wat toch nooit gebruikt wordt. In tegenstelling tot de bouwlocaties die nu gepland zijn gaat het om een gebied met lage ecologische waarden. Mevrouw Schaaf noemt nog een aantal andere alternatieve locaties zoals Bergwijkpark, kantorengebied bij H buurt en een gedeelte van de golfbaan, oostkant Gaasperplas (bij provinciale weg). Maar waarschijnlijk kunnen er bij Reigersbos genoeg woningen gebouwd gaan worden. Het is belangrijk om bebouwing een groen aanzicht te geven, en er niet uit te laten zien als een steenwoestijn.
Donderdag 4 juni vervolg commissie vergadering ROVB over bouwlocaties.
Op woensdag 10 juni vindt de vervolg-vergadering plaats van de commissie ROVB over de bouwlocaties in het stadsdeel
kantoor (Anton de Komplein 150 . Aanvang 20.00 uur) 
In de eerste twee vergaderingen zijn aan bod geweest PvdA,  OZO. VVD, GroenLinks, SP en Groep Schaaf aan bod geweest. In de vervolg vergadering komen , CDA, en Christenunie aan bod Daarna volgt het antwoord van het DB en een 2e termijn.  
Nous Saranjam maakte duidelijk dat het stadsdeel de inspraak onvoldoende heeft laten doorklinken in de planvorming.
Echte participatie betekent dat er met bewoners al in een heel vroeg stadium in gesprek wordt gegaan over de problemen die er zijn. In dit geval gaat het daarbij om het vlot trekken van een vastgelopen woningmarkt. Nu zijn bewoners pas geraadpleegd nadat er volledig voorgekookte plannen waren gemaakt achter de bureau's van de ambtenaren.

Evert Hartog ging in zijn bijdrage diep in op de woonvisie van het stadsdeel. Uit cijfers van de Dienst O + S, blijkt dat in 2005, 75 % van de huishoudens in ons stadsdeel een laag inkomen heeft, minder dan modaal. 57 %  van de huishoudens heeft zelfs een inkomen dat lager is dan 22.400 eur. Volgens de woonvisie hebben in Zuidoost 51 % van de huishoudens een middeninkomens en 36 % een laag inkomen. (blz 10 woonvisie). De SP zet vraagtekens bij de definities voor lage en midden inkomens van het DB
Het DB streeft ernaar vooral te bouwen voor middeninkomens, in het middeldure koopsegment. Wat precies de bandbreedte is van middeninkomens en middeldure woningen wordt niet aangegeven. Ter illustratie geeft de SP een rekenvoorbeeld om te bepalen wat de haalbaarheid is van wat volgens de SP de ondergrens van een midden inkomenshuishouden uit zuidoost is  voor de koop van een woning in het middeldure segment. De SP gaat uit  van een middeninkomen van modaal, ruim 30.000 eur, de bovenkant van de groep van 75 % die minder dan modaal verdient of de onderkant van de groep van 25 % die meer verdient.  Dat betekent 1800 eur netto per maand. Evert Hartog(SP): "Laten we uitgaan van een koopprijs van 225.000 eur in het middeldure koopsegment. Een huishouden heeft een hypotheek nodig van 250.000 eur (koopprijs en stichtingskosten) voor de financiering van een dergelijke woning. Bij de huidige rentestand van 5 % (10 jaar vast) betaalt het huishouden 12.500 eur rente, ruim 1000 eur per maand. Bij een solide risicovrije annuïteitenhypotheek komt daar nog 2 tot 3 honderd euro per maand bij. Na belastingaftrek (die de PvdA wil afschaffen) resteert een maandelijkse last van ruim 900 eur. Als daar alle overige vaste lasten afgaan (300 eur energie, telefoon, verzekeringen, 500 eur auto of 200 eur ov per maand) dan kunt u op uw vingers natellen dat er na enige tijd financiële problemen gaan ontstaan. Het recept voor een nieuwe financiële crisis. Daar werken de banken niet aan mee, die financieren hooguit tot 6 x het jaarinkomen, voor modaal is dat een hypotheek van maximaal 180.000 eur die nodig is voor een woning van maximaal 160.000 eur. Dat is de werkelijkheid. Het DB bouwt niet voor de middeninkomens. Deze woningen zijn alleen betaalbaar voor inkomens van boven de 41.000 eur per huishouden oftewel slechts voor een kleine 11 % van de huishoudens in zuidoost. 70 % van de woningen moet in deze categorie komen te vallen, voor 11 % van de bewoners, 30 % van de woningen wordt gebouwd voor 89 % van de bewoners".
Voorzieningenniveau en inkomen
Verder constateert de SP dat één van de voornemens van het DB is om het voorzieningenniveau in stand te houden en te verhogen. Dat wil het DB bereiken, door mensen van buiten zuidoost met een inkomen van meer dan 41.000 eur te trekken. Niet aangetoond is dat er massaal belangstelling zal zijn van mensen uit deze categorie voor dure woningen in zuidoost. De markt voor deze woningen is moeilijk, zoals blijkt uit de lange verkooptijden van woningen in deze prijsklasse. Ondertussen is er een tekort aan sociale huurwoningen en goedkope starterswoningen in de prijsklasse van 160.000 eur tot 200.000 eur. De fractie van de SP vindt dat eerst deze tekorten moeten worden weggewerkt voordat er duizenden duurdere woningen worden gebouwd. Het verleden heeft ons geleerd dat er pas behoefte is aan duurdere woningen als de wijk populairder wordt, het DB denkt dat zuidoost vanzelf populairder wordt door het bouwen van duurdere woningen, een omkering van de feiten. Voor het bouwen van dure woningen worden de sterkste kwaliteiten van ons stadsdeel, zoals de parken, aangetast. In de duurdere woningen die nu grenzen aan het centrale groen in zuidoost (Holendrecht oost, Gein 3 en 4)  wonen veel babyboomers met een hoog besteedbaar inkomen die een grote bijdrage leveren aan het in stand houden van het voorzieningen niveau. Deze baby boomers willen van hun pensioen gaan genieten. Zij passen er echter voor om direct na hun pensioen tien jaar naast een bouwput te gaan wonen. Als het DB kiest voor bouwen aan de zuidoever en in het centraal park, dan nemen deze koopkrachtige bewoners de benen, ze vluchten naar Alkmaar, Uitgeest of het Gooi. Weg koopkracht, weg voorzieningenniveau. Daarvoor in de plaats komen jongere gezinnen die zich tot over hun nek in de hypotheekschulden moeten steken om de dure woningen te kunnen betalen, hun koopkracht daardoor zien verdampen en een veel geringere bijdrage leveren aan het in stand houden van een goed voorzieningen niveau. Uw plan breekt op korte en middelange termijn het voorzieningen niveau af. 
De SP wil bouwen om de problemen op de woningmarkt op te lossen door 50% van de nieuw te bouwen woningen in de sociale huursector te bouwen  en van de 50% woningen in de vrije marktsector een groot aantal te bouwen in het betaalbare segment. (richtprijs 160.000 - 200.000 eur) Deze woningen kunnen worden gebouwd in de vijf locaties buiten het groen en door transformatie van kantorengebied Amstel III.
De SP is voorstander van een totaalvisie op de Zuidoostlob in smanwerking met de gemeente Amsterdam, Ouderamstel Diemen en de Provinicie. Binnen die visie kan gekeken worden naar de ontwikkeling van de Gooiseweg.
Wat betreft het bouwen aan (verlaagde) dreven: de SP vindt dat hier onderzoek naar moet plaatsvinden. De dreven zijn echter niet altijd een barièrre die opgeheven moet worden. Dreven tussen woonwijken en parken kunnen het contrast tussen groen en bebouwing versterken waardoor op een aangename manier een verrassingseffekt ontstaat. De SP adviseert terughoudendheid bij het verlagen van Dreven.