Groenlinks plaatst sneeuw demonstranten aan zuidzijde
Op zaterdag 16 januari om 11.00 is door GroenLinks Zuidoost een groepje van drie sneeuwdemonstranten geplaatst aan de zuidzijde van de Gaasperplas. De demonstranten spreken zich duidelijk uit voor behoud van een groene zuidzijde van de Gaasperplas en vinden dat er niet gebouwd mag worden aan de zuidzijde. In een vooraf
geplaatste oproep stelt GroenLinks:
"In Juni 2009 heeft het PvdA-VVD bestuur van Zuidoost besloten
bouwen aan de Zuidzijde van de Gaasperplas mogelijk te maken. Dit besluit is genomen nadat overduidelijk in verschillende enquetes,in de inspraak en door diverse acties is gebleken dat er geen enkele
steun onder de bevolking bestaat voor dit besluit.
GroenLinks zuidoost vindt dat bouwen aan de zuidzijde niet door moet gaan en zal zich daarvoor sterk maken in een nieuw te vormen bestuur."  Daarna volgt een oproep om op de partij te stemmen.

 
  
 
Kiezen voor groen! Gaan Zuidoost bewoners het doen?
Stadsdeelraad Zuidoost besloot in 2009 dat bouwen op groene locaties zoals de zuidzijde van de Gaasperplas moet kunnen. Wordt dit na de verkiezingen teruggedraaid?  Of wordt vrolijk voort ontworpen?


Thema´s onder andere:
- bouwen aan de zuidkant van de Gaasperplas en in deel van de Riethoek? Doorgaan of terugdraaien?
- Verlagen en bebouwen Gooiseweg, oplossing?
- Bouwen in beschermde gebieden, kan dat, mag dat, moet dat?
 
De huidige PvdA en VVD meerderheid in de stadsdeelraad Zuidoost besloot in 2009 dat bouwen aan (onder meer) de zuidzijde van de Gaasperplas moet kunnen. Draaien de oppositiepartijen, die hier tegen waren, dit besluit na de verkiezingen terug? 
Ook in de gemeentelijke Structuurvisie-voorstellen voor Amsterdam staan deze plannen. Wat vinden de kandidaat-partijen voor de gemeenteraad hiervan? En wat van de plannen om in beschermde gebieden te gaan bouwen? Zijn zij het eens met de stadsdeelfracties of varen zij een eigen koers?

Als kiezer beoordeelt u zelf welke partij uw vertrouwen waard is. Natuurlijk kunnen de bewoners tijdens de debatavond volop vragen stellen en mee discussiëren. Houdt u de datum vast vrij? Toegang vanzelfsprekend gratis.

Hoe groen blijft Gaasperdam, hoe grijs wordt Zuidoost?

 

Platform Gaasperdam Groen! organiseert Politieke debatavond tussen kandidaten voor deelraad en gemeenteraad
Kom ook, ontmoet en ondervraag de kandidaten voor de partijen op donderdag 18 februari 2010
in Sportcentrum Henny Pleizier, Wisseloordplein, Gein
Inloop vanaf 19.30 uur Begin programma 20.-- uur tot ± 22.-- uur
Na afloop informeel napraten met bewoners en politici.
 

Verkiezingskoorts in Zuidoost
verkiezingsbijeenkomst OZO/D66 rondom woningbouw-probematiek
De verkiezingen voor de deelraad en de gemeenteraad op 3 maart komen in zicht en Gaasperdam raakt langzaam maar zeker in de greep van de verkiezingskoorts. Nou ja, heel Gaasperdam..... In  ieder geval de kaders van de politieke partijen die de ene bijeenkomst na de andere organiseren.
De woningbouwproblematiek speelt daar een belangrijke rol in. GroenLinks plaatste onlangs sneeuwachters aan de Gaasperplas voor een groene zuidzijde. OZO/D66 organiseert op vrijdag 19 februari een verkiezingsbijeenkomst rond dit thema. De Christenunie klimt op de fiets en houd een fietstour door de groengebieden van zuidoost. Wij zullen u van deze aktiviteiten via deze site zoveel mogelijk op de hoogte houden. Ook bij ons loopt de koorts op!  

De dag na het grote verkiezingsdebat van Gaasperdam Groen organiseert politieke partij OZO/D66 een eigen verkiezingsbijeenkomst rond de woningbouwproblematiek. Deze bewonersbijeenkomst vindt plaats in Wooen en zorgcentrum Eben Haezer Wisseloord 216 Gein (Inloop vanaf 19.30 uur Aanvang 20.00 uur) Uit de uitnodiging:
""Aan de orde komen de vragen: Wat zijn de laatste besluiten van het stadsdeel enhoe gaat het nu verder, hoe is het stadsdeel omgegaan met de resultaten van de grote OZO-enquete, hoe staan de andere politiek partijen tegenover het voornemen van D66-OZO om de besluiten over bebouwing aan de zuidkant van de Gaasperplas terug te draaien (geen Manhattan aan de Gaasperplas!) en welke activiteiten kunnen bewoners ontplooien in verband met de bouwplannen?"
Fietstour Christenunie door groengebieden
Aanstaande vrijdagmiddag (19 februari) organiseert ChristenUnie Amsterdam Zuidoost een Groene Tour op de fiets door Zuidoost. De Christenunie wil hiermee aandacht vragen voor al het mooie groen dat Zuidoost rijk is en voor haar verkiezingsprogramma.. De tour is van 14:30 tot 17:00 uur en loopt van de Bijlmerweide door het Gaasperplasgebied en eindigt in het Centrale Park. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Christenunie.
Fractievoorzitter: Jan Kruik 020 6977162 e:mail: zuidoost@amsterdam.christenunie.nl


ten aanzien van bouwen aan zuidzijde:
oppositiepartijen spreken VETO uit

CDA, GroenLinks, en SP spraken aan het eind van een verhit debat over de woningbouw problematiek in Gaasperdam een VETO uit ten aanzien van het bouwen aan de zuidzijde van de Gaasperplas.
In een nieuwe coalitie waar een of meerdere van deze partijen deel van zal uitmaken zal niet gebouwd worden aan de zuidzijde van de Gaasperplas. OZO/D66 deed een vergelijkbare uitspraak door te stellen dat vele punten onderhandelbaar zijn maar dat niet bouwen aan de zuidzijde keihard overeind staat. 
Deze duidelijke uitspraken, voorafgaand aan de coalitieonderhandelingen, werden aan de kiezers in de zaal meegegeven.
Een opmerkelijk slot van een verhit debat waarin vooral de nieuwe lijsttrekker van de PvdA (marcel la Rose) het moeilijk kreeg. Het debat werd gevoerd aan de hand van een tweetal stellingen . De eerste stelling was eigenlijk meer een dilemma. : Amsterdam wil de groene ruimte rond de stad open houden . Betekent dit dat er dan wel in de groene ruimte binnen de stad kan worden gebouwd?
De oppositiepartijen stelden dat de PvdA binnen eerder om de groengebieden getrokken grenzen wil bouwen (de hoofdgroenstructuur)  Lijsttrekker Marcel la Rose kwam  op geen enkele manier terug op eerder door de PvdA hierover ingenomen standpunten hetgeen hem hoon vanuit de zaal opleverde.
Een opmerkelijk geluid kwam hier van de nieuwe jongeren partij Bijlmerstyle die de PvdA opriep tot inkeer te komen, naar de bevolking te luisteren, en te erkennen dat ze op dit punt fout zit.
Aan de hand van de stelling verduidelijkte meerdere partijen hun positie.  Waren er voor het debat nog twijfels of de fracties van zuidoost wel op 1 lijn zitten met die in de centrale stad. In het debat werden deze twijfels geheel weggenomen. Ivar Manuel (no 3 op de lijst van D66 voor de centrale stad) bracht naar voren dat ook D66 in de centrale stad net als OZO/D66  in zuidoost  (die samen 1 lijst vormen) tegen bouwen aan de zuidzijde is. Barn Geurts van GroenLinks bracht hetzelfde naar voren. Ook de stedelijke GroenLinks fractie zit op 1 lijn met de fractie in zuidoost,oftewel niet bouwen in de hoofdgroenstructuur. (deze loopt van het asfalt van de Valburgdreef tot aan het water van de Gaasperplas).

De tweede stelling betrof de vraag of het verlagen van de Gooiseweg een bijdrage kan leveren aan het verdichten van de stad en dus aan het verminderen van de druk op de groengebieden. PvdA en Groenlinks zagen dit als een mogelijkheid om zuidoost en de stad meer natuurlijk aan elkaar te laten groeien. VVD en CDA vrezen hier voor verkeerscongestie en spraken zich uit tegen dit plan.Een volle zaal met bewoners
Het forum met de lijstrekkers van zuidoost en
kandidaten voor de gemeenteraad van de centrale stad

Christenunie Zuidoost fietst door het Groen.
Vrijdag 19 februari fietste de Christenunie Zuidoost door de groengebieden van Zuidoost.
 Tijdens de fietstocht werden onder andere Vogelopvang De toevlucht en kinderboerderij 't Brinkie. aangedaan.
Zie voor een verslag:

http://amsterdam.christenunie.nl/k/n5998/news/view/418586/65347/ChristenUnie-wil-het-groene-karakter-van-Zuidoost-behouden.html
 

 
Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2010-2040 ligt ter visie.

Het ontwerp van de Structuurvisie Amsterdam 2040 ligt, met het bijbehorende PlanMER, nu ter visie. 12 weken lang, tot 20 mei 2010, kan iedereen dit plan bekijken en er schriftelijk commentaar op leveren. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen is de termijn extra lang.

De plannen kunnen ook digitaal worden bekeken via:
www.dro.amsterdam.nl/structuurvisie

Ter inzage liggen de stukken bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1. Zie voor meer informatie: www.centrum.amsterdam.nl

Eveneens in het informatiecentrum De Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72. Meer informatie:
 
www.zuiderkerk.amsterdam.nl
In de Zuiderkerk is de structuurvisie ook als boek te koop. € 12,50

De nieuwe Structuurvisie wordt het "strategisch beleidsdocument voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad".
Er staat een ruimtelijke visie in van het stadsbestuur op de toekomst van de stad. Het zal ook een toetsingskader zijn voor het beleid en de uitvoeringsstrategie van het stedelijk bestuur voor de periode van 2010 tot 2030, met een doorkijk naar 2040. (Maar daaraan voorafgaand wordt dan weer een nieuwe structuurvisie gemaakt).
In het PlanMER worden de mogelijke effecten op het milieu beschreven van de beleidskeuzes die in de Structuurvisie worden gemaakt.

De Ontwerp Structuurvisie gaat over de gehele gemeente Amsterdam, dus ook Zuidoost.
Wie de plannen bekijkt zal ontdekken dat er overeenkomsten zijn met de plannen van het stadsdeel, maar ook verschillen! Deels zijn de stedelijke plannen gunstiger. Zo wil de stad niet dat volkstuinpark de 5 Slagen wordt bebouwd, omdat het in de HGS, de Hoofdgroenstructuur, ligt. Maar de stad heeft er geen bezwaar tegen om elders toch een stukje in de HGS te bouwen, namelijk aan de zuidkant van de Gaasperplas.
In de nieuwe structuurvisie staan ook voorstellen voor wijziging, aanpassing van die HGS en het toetsingskader ervoor.

Een zienswijze indienen
Iedereen kan over wat in de plannen staat een zienswijze indienen. Dat moet schriftelijk, op papier, dus niet per mail.
De zienswijze moet worden gericht aan:
De gemeenteraad van Amsterdam, p.a. de directeur van de Dienst Ruimtelijke ordening,
Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. De zienswijze moet dus uiterlijk op 19 mei binnen zijn.

Wie liever een zienswijze mondeling inbrengt kan contact opnemen met de Dienst Ruimtelijke ordening Projectgroep Structuurvisie, Ellen Croes (020 - 552 5819).

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend krijgt te zijner tijd te horen of en hoe er mee rekening is gehouden. Meestal wordt er een Nota van Beantwoording gemaakt, waarin alle opmerkingen worden samengevat en beantwoord.

Platform Gaasperdam Groen zal in de loop van maart voor meer informatie zorgen over de Structuurvisie en het indienen van een zienswijze. Onder meer tijdens een bijeenkomst waar vragen kunnen worden gesteld. We zullen een aantal voor Zuidoost belangrijke punten aangeven.

Verdere procedure en inspraak.
Het (nieuwe) gemeentebestuur zal met alle ingebrachte meningen de Structuurvisie bijstellen (of niet!). Uiteindelijk wordt de definitieve versie dan in het najaar voorgelegd aan de (nieuwe) gemeenteraad. Hoe dit zal gaan wordt dan bekendgemaakt. Mogelijk volgen er eerst één of meer Hoorzittingen, omdat één commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling waarschijnlijk veel te weinig zal zijn voor alle mensen die willen inspreken. (In de commissievergadering bereiden de specialisten van de fracties de gemeenteraadsvergadering voor, daar worden de meningen uitgewisseld). In die tijd kunnen bewoners uit de hele stad dan nog één keer hun mening geven over het stuk en proberen dingen veranderd te krijgen. Vanzelfsprekend houden wij die procedure in de gaten.

Voor meer informatie over de procedure, maar ook voor het stellen van inhoudelijke vragen kan contact worden opgenomen met
Koos van Zanen 020 - 552 7872 of
Suzanne Jeurissen 020 - 552 7802
Van de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam
Voor vragen over het PlanMER is contact mogelijk met
Gerard Willemsen 020 - 552 7896 van DRO
Meer informatie staat ook op de al vermelde website van de Structuurvisie.

Wie nu al dringende vragen heeft over de gevolgen van de Structuurvisie voor Zuidoost kan contact opnemen via
info@gaasperdamgroen.nl mailto:info@gaasperdamgroen.nl

PvdA verliest, GroenLinks, OZO/D66 en VVD winnen
Bij deelraadsverkiezingen:
Zoals de verwachting was heeft de PvdA fors verloren bij de deelraadsverkieizngen in Zuidoost. De partij tuimelde van
17 naar 12 zetels. GroenLinks, OZO/D66 en de VVD wonnen elk twee zetels. GroenLinks komt daardoor op 4 (was2), OZO/D66 op 5 (was 3) en de VVD op 4 (was 2). CDA en Christenunie blijven op 1. Bijlmerstijl en groep Schaaf haalden geen zetel.

Wat betekent dit voor de coalitievorming? Er zijn meerdere coalities mogelijk die een meerderheid van 15 zetels of meer opleveren. Nl: PvdA - OZO/D66,   PvdA - GroenLinks en PvdA - VVD.  Tevens behoren diverse drie partijen combinaties tot de mogelijkheden. PvdA, VVD, GroenLinks of PvdA, VVD, OZO/D66.  Ook een regenboogcoalitie van alle partijen uitgezonderd de PvdA behoort in theorie tot de mogelijkheden.

De uitslag in cijfers:
PvdA
VVD
GroenLinks
SP
CDA
OZO/D66
Christenunie
Bijlmerstyle
Groep Schaaf
Aantal stemmen

8522
2907
3058
1866
911
3772
903
682
143
percentage

37,4
12,8
13,4
8,2
4,0
16,6
4
3
0,6

Aantal zetels

12
 4
 4
 2
 1
 5
 1
 0
 0

Informatiebijeenkomst over het Ontwerp-tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere.
18 maart 2010
De toekomst van (o.a.) de Gaasperdammerweg en omgeving
De drukte op de weg in de regio Schiphol, Amsterdam en Almere neemt nog steeds toe. Sinds 2004 onderzoekt de overheid in een planstudie hoe de bereikbaarheid in dit gebied verbeterd kan worden. Eerst was er vele jaren het plan om hiervoor een tunnel A6-A9 aan te leggen. Deze zou deels ondergronds, maar ook bovengronds dwars door het gebied van de Vechtstreek, Naardermeer, Gein en bij ons De Hoge Dijk lopen. Massaal verzet van vele organisaties en bewoners uit de hele regio leidde uiteindelijk tot de beslissing de tunnel niet uit te voeren, maar voor andere oplossingen te kiezen. Vanuit Amsterdam Zuidoost bundelde Platform Gaasperdam tegen aanleg A6-A9 vanaf 2000 de tegenstand, als voortzetting van het verzet tegen eerdere plannen in de jaren ´80 en ´90 van de vorige eeuw. In de nieuwe voorstellen werd ervoor gekozen de bestaande verbinding via de Gaasperdammerweg te gebruiken, de weg te verbreden, maar ook te overkappen. Amsterdam bedacht hiervoor uiteindelijk de "Kameelvariant". Daarmee wordt (een deel van) de geluidshinder en luchtvervuiling beperkt. Daarbij varieert de weg in hoogte en komt er uiteindelijk bovenop ruimte voor bijvoorbeeld aanleg van groen, sportvelden enz. Aan de randen van de overkappingen ontstaat ruimte voor nieuwe woningbouw.
De plannen hiervoor zijn inmiddels uitgewerkt en er zijn afspraken gemaakt met de betrokken gemeenten. Het kabinet moet er nu nog een definitief besluit over nemen. Dan kan de uitvoering tussen 2011 en 2017 plaatsvinden.
Door de kabinetscrisis is de datum waarop dit besluit wordt genomen op dit moment nog niet bekend.
Rijkswaterstaat organiseert acht bijeenkomsten om de inhoud te presenteren van dit Ontwerp-tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. Geïnteresseerden kunnen tijdens deze bijeenkomsten vragen stellen aan deskundigen van Rijkswaterstaat.
Voor de aanleg of vernieuwing van een rijksweg moet de
tracé/MER-procedure van de Tracéwet http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wetten_en_regelgeving/tracewet/index.aspx worden doorlopen. Het Ontwerp-tracébesluit (OTB) is de voorlaatste stap in deze procedure. In het OTB worden het ontwerp van de weg en de ruimtelijke inpassing formeel vastgelegd.
Rijkswaterstaat vindt het belangrijk bewoners en bedrijven in de omgeving zo goed mogelijk te informeren over de inhoud van het OTB, voordat men er formeel op kan reageren. Zo kan iedereen zich goed voorbereiden op de inspraak. (Die kan pas nadat het besluit is genomen beginnen
Onderdelen van het OTB
Het OTB weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere bestaat uit de volgende onderdelen:
        het aanpassen van circa 63 kilometer autosnelweg op deze locaties: - de A9 tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht - de A9 Gaasperdammerweg - de A10-Oost tussen knooppunt Amstel en knooppunt Watergraafsmeer - de A1 tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg - de A6 tussen knooppunt Muiderberg en Almere-Buiten Oost
        de aanleg van twee tunnels op de A9 bij Amstelveen en de A9 Gaasperdammerweg
        de aanleg van een brug over het Amsterdam-Rijnkanaal in een nieuw aan te leggen permanente wegomleiding (bypass) van de A1 naar de A9 Gaasperdammerweg
        de aanleg van een aquaduct in de A1 ter hoogte van Muiden
        de wijziging van vijf knooppunten
        het aanpassen van ongeveer honderd bruggen, viaducten en andere kunstwerken
Iedereen is van harte welkom op een van de themabijeenkomsten. Om 19.00 uur gaat de zaal open en kan men een kijkje nemen op de informatiemarkt. Om 20.00 uur begint de presentatie.
Er zijn bijeenkomsten in alle betrokken gemeenten. Zoals Diemen, Amstelveen, Oost- Watergraafsmeer. (Gepubliceerd in diverse kranten). Zie voor meer informatie ook
http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a9/planstudie_schiphol_amsterdam_almere
De bijeenkomst in Amsterdam Zuidoost vindt plaats op:
18 maartIn het PlanetariumKromwijkdreef 11
Belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.
Zie voor de relatie met de verschillende woningbouwplannen voor Zuidoost ook:
http://www.dro.amsterdam.nl/over_dro/dro_werkt_aan/metropoolstrategie/structuurvisie


Platform zend MEMO aan onderhandelaars
Onderstaand memo is onlangs door het platform gezonden aan de fractievoorzitters van alle partijen in de deelraad van Zuidoost  . Het bevat tips en suggesties waar rekening mee te houden de komende tijd als de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie op gang komen.