Natuurmonumenten Districtscommissie Amsterdam ook bezorgd om het groen getuige de voorjaarslezing op 24 maart 2010.

Mw. drs. ing. Niek Bos, beleidsadviseur en programmamanager bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam was uitgenodigd om met name over het Groen in de Structuurvisie Amsterdam iets te presenteren:

Uit de Nieuwsbrief van Maart 2010 van Natuurmonumenten : Een aankondiging van een presentatie Groen in de Structuurvisie Amsterdam

"De parken in Amsterdam en het landschap om de stad staan centraal in deze presentatie. Wat is de visie van de gemeente op het groen voor de komende jaren en hoe komt dit in tot uiting de nieuwe ruimtelijke Structuurvisie van Amsterdam? Hoe kunnen we het bestaande groen beschermen en waar moeten we investeren om de natuurwaarden en de recreatieve waarde van het groen te verhogen? Niek Bosch vertelt over de groene ambities van Amsterdam. Vertrekpunt hierbij is het landschap rondom de stad. Van daaruit zoomen we in op de Amsterdamse parken en het buurtgroen. Ook kijken we naar gebieden waar woningbouwopgaven met het groen in aanraking komen. Bedreigen de bouw van woningen of bedrijven het groen? Of is het groen uitgangspunt en moeten de andere functies zich maar aanpassen?"

Zie ook:

http://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Nieuwsbrief%20DCA-mrt%202010.pdf

 


15 april a.s. platform Gaasperdam Groen! organiseert:
informatiebijeenkomst
over de Structuurvisie Amsterdam 2040

Plaats: Sportcentrum Henny Pleizier Wisseloordplein 4, Amsterdam Zuidoost
Vanaf 19.30 uur.

Kiest Amsterdam wèl voor groen? Bewoners kunnen nu plannen stedelijke Structuurvisie beïnvloeden met een eigen Zienswijze
Wat betekent de toekomst van heel Amsterdam voor Zuidoost?
        
Zuidoost stelde in 2009 toekomstplannen vast voor mogelijke bouwlocaties, de dreven en groengebieden. Vooral de keuze om in een aantal groene gebieden te bouwen vonden veel mensen slecht. Nu ligt de Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040 ter visie. Tot 20 mei 2010 kan iedereen hierover een zienswijze indienen. Een aantal plannen van stadsdeel Zuidoost is in deze toekomstvisie voor heel Amsterdam opgenomen. Maar er zijn ook verschillen.

Nú kunnen bewoners van Zuidoost deze plannen bekijken en voorstellen voor wijziging indienen
. Het is belangrijk dat veel mensen er zich over uitspreken
Over het definitieve voorstel beslist de Gemeenteraad van Amsterdam. (Dan is er een laatste kans op inspraak).
Waar gaat de Structuurvisie Amsterdam over? Wat zijn de verschillen met de plannen van Zuidoost? Hoe maak je een zienswijze en wat kun je ermee bereiken, wat moet er in staan en waar krijg ik hulp?

Hierover organiseert Platform Gaasperdam Groen! op 15 april a.s. een informatieavond. Het is dus geen inspraakbijeenkomst!

Programma·
- Vanaf 19.30 uur bent u welkom en is er de kans om enkele infostands te bekijken en alvast vragen te stellen aan DRO-medewerkers.
-.Vanaf 20.-- uur:
Een inleiding door Remco Daalder van DRO, Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, over de nieuwe Structuurvisie. Waarom maakt de stad zo´n visie, wat staat er wel en niet in. Er is vooral aandacht voor de plannen voor het groen in Zuidoost en de relatie met bouwen. Wat gaat er gebeuren aan de zuidkant van de Gaasperplas en in het Centraal Park Gaasperdam, hoe zit het met de HGS, zijn er verschillen met de plannen van Zuidoost?
Een korte inleiding door Barry Meruma, van Habitat Advocaten. Hoe maak je een goede zienswijze en wat kun je ermee bereiken? Wat is het verschil tussen zienswijze en inspraak? Aandacht voor enkele juridische aspecten.
 21.-- uur Korte pauze. Nog even de kans voor rechtstreekse vragen aan DRO medewerkers, kaarten te bekijken
In de pauze kan men alvast schriftelijke vragen indienen.
- 21.15 uur tot 22.-- uur. Aanwezigen kunnen naar aanleiding van de inleidingen vragen stellen.
Hierna is er nog de mogelijkheid wat te drinken en na te praten.
        
Meer informatie: zie de website van Gaasperdam Groen! www.gaasperdamgroen.nl
Of via info@gaasperdamgroen.nl
Geslaagde informatieavond  over de structuurvisie Amsterdam 2010 - 2040

Een kleine veertig bewoners waren afgekomen op de informatieavond over de structuurvisie Amsterdam georganiseerd
door het Platform Gaasperdam Groen in sportschool Henny Pleizier op 15 april.
Nadat door kerngroeplid Dirck van Gent de aanwezigen welkom waren geheten volgden er een tweetal inleidingen door
Remco Daalder van DRO en Barry Meruma van Habitat Advocaten. Daarna was er een korte pauze die menigeen gebruikte om vragen in te dienen. Deze werden na de pauze beantwoord door de inleiders terwijl ook rechtstreeks vragen werden gesteld.Op de avond was ook een papieren handleiding beschikbaar geschreven door Winnie Meyer Ricard van de
kerngroep Gaasperdam Groen! i.s.m.de inleiders van deze avond. Deze handleiding kunt u vinden door op de link te klikken in de groene balk boven dit artikel.
Al bij al was het een zeer informatieve avond die hopelijk leidt tot vele goed onderbouwde zienswijzen op de woningbouwproblemaltiek in Gaasperdam.
Handleiding voor het indienen van een zienswijze Klik hier. 

Aandachtig gehoor in de zaal
Achter de tafel:Barry Meruma van Habitat Advocaten.  Recmo Daalder van DRO en Staand Gerda Menkveld lid kerngroep Gaasperdam Groen!
Fotoserie en slideshows Gaasperplas
Van Huub en Rosa van der Steen ontvingen wij een link naar een prachtige reeks door hen gemaakte foto's van het Gaasperplasgebied. http://www.panoramio.com/user/4140576
Te zien is de rijke flora en fauna  die in het gebied voorkomt .Nu, in het voorjaar, zijn zij vrijwel dagelijks op pad in het gebied en regelmatig zetten zij hun nieuwe foto's op internet.
Van een aantal series heeft Rosa slideshows gemaakt .
zie:
http://www.youtube.com/watch?v=7_zRXaMkNtQ http://www.youtube.com/watch?v=-_bCyZXE_9A&feature=channel

http://www.youtube.com/watch?v=HoolhlizYRc                                       Gaasperpark (Winter)
http://www.youtube.com/watch?v=y41uzgXgE0E                                  Gaasperpark (Lente) 
Gaasperpark en zwaan  (foto's Rosa&Maneesh)

Platform Gaasperdam Groen! zegt in zienswijze op Structuurvisie Amsterdam: niet bouwen bij de Gaasperplas en in de Riethoek!

Platform Gaasperdam Groen! heeft in een zienswijze aan de gemeenteraad van Amsterdam laten weten wat men vindt van de voornemens voor de toekomst van de stad in de Structuurvisie Amsterdam 2040.
Verschillende van de bij het Platform aangesloten organisaties hebben ook zelf een zienswijze ingediend. Na eventuele bijstelling zal de Amsterdamse gemeenteraad eind dit jaar beslissen over de plannen.

De zienswijze is hier als PDF bestand in te zien of te downloaden.

Het Platform sprak waardering uit voor de manier waarop de gemeente, Dienst Ruimtelijke Ordening en de wethouder, zich op allerlei manieren hebben ingezet om zoveel mogelijk mensen en groepen over deze Structuurvisie te informeren en erbij te betrekken. Toch hebben wij gemerkt dat het moeilijk blijft deze omvangrijke rapporten te lezen en de consequenties ervan te overzien. Laat staan dat men er toe komt er op te reageren.

Platform GG reageerde op een groot aantal punten van de visie. De belangrijkste opmerkingen zijn:
- Platform Gaasperdam Groen! is
het niet eens met de plannen om in een aantal groene recreatiegebieden van Zuidoost woningbouw te ontwikkelen. Het gaat hier om de zuidzijde van de Gaasperplas en in een deel van het Centraal Park Gaasperdam. Tegen een aantal andere locatievoorstellen hebben wij geen of hoogstens beperkte bezwaren.
- Voor de zuidkant van de Gaasperplas worden twee opties genoemd. Wij steunen nadrukkelijk de optie "niet bebouwen".
- Ook is het Platform het niet eens met het voornemen een deel van de hooggelegen dreven in Gaasperdam te verlagen.
- Het Platform steunt het idee om het Volkstuinpark De Vijf Slagen, liggend in de Hoge Dijk en deel uitmakend van de HGS, niet te bebouwen.
- De bouwopgave van 5000 woningen voor Zuidoost blijft in onze visie te hoog, als daarmee een flink deel van deze veelgebruikte en kenmerkende groene gebieden in Gaasperdam verloren gaat of wordt aangetast. Uitgegaan moet worden van de concrete behoeften en mogelijkheden in Zuidoost.
- Platform GG ondersteunt de definitie van het doel van de Hoofdgroenstructuur Amsterdam, HGS. De voorgenomen aantasting van de HGS aan de zuidzijde van de Gaasperplas wijzen wij echter nadrukkelijk af. Bovendien ligt dit gebiedsdeel nog steeds buiten door de provincie vastgesteld Buiten Bestaand Bebouwd Gebied. Om te kunnen bouwen is dan in ieder geval een ontheffingsprocedure nodig. De betiteling van alle parken in Zuidoost als "stadspark" vinden wij veel te globaal en onjuist gezien de verschillen in karakter en geschiedenis.
- Wij steunen de intenties het Groene Hart en de Amsterdamse Scheggen zo min mogelijk aan te tasten. Het "beter benutten van de koppen van de scheggen" mag echter geen eufemisme zijn voor meer bouwactiviteiten daar. Zowel in de stad als aan de stadsranden bepleiten wij wel het behoud van ruige, oningerichte stukjes grond, waarop natuur én kinderen hun gang kunnen gaan. Ieder kind heeft recht op te groeien nabij een "landje" en zo al spelend de omgeving en de natuur te ontdekken.
- De Structuurvisie Amsterdam 2040 heeft de titel "Economisch sterk en duurzaam". Wij bepleiten als extra ondertitel hierbij: "In een leefbare stad".zwanen geboren
Onderstaande link met een slideshow van een nest vol zwanenjongen bij de Gaasperplas kregen wij toegezonden van het fotografenduo Rosa en Huub van der steen

http://www.youtube.com/watch?v=G7hPwHs3HbM

Wij wensen u veel kijkplezier. 
libellenidylle in Klarenbeek
Natuurterrein Klarenbeek is een idylle voor libellen en vanzelfsprekend ook voor mensen die van fauna en flora houden. Een korte impressie met wat lentebeelden. U ziet de vuurjuffer, variabele waterjuffer, viervlek en het paringswiel.
Van het weblog "heerlijkheid Gein" ontvingen wij de link naar deze video:


http://www.youtube.com/watch?v=ybNrQ6sKYPo

 

Stills uit de video
Structuurvisie Amsterdam, Amsterdam Zuidoost, Provinciale staten,  wijkvisies …volgt u het nog?

(Met toestemming overgenomen van website Gein 3 dorp)

Uiteraard heeft het uw aandacht , het gaat om uw woon- cq leefomgeving waar over nagedacht wordt. Maar door wie wordt daar over nagedacht? En wie denkt er voor u? Dat feit maakt het goed om de presentaties hierover te volgen. Leden van de Bewonersvereniging Gein3dorp doen dat zoveel als mogelijk. Dit leidde tot een zienswijze als antwoord op de Structuurvisie Amsterdam 2040 zie ook de website www.gein3dorp.nl

Maar ondertussen loopt er nog een Structuurvisie 2020 van het stadsdeel zuidoost waar volgende plannen uit voortkomen.Op 2 juni waren de bewoners van Gein uitgenodigd voor de Hoorzitting wijkvisie Gein van 19.30 tot 21.30 uur, Woonzorgcentrum Eben Haëzer Wisseloord 219  .De stadsdeelraad Zuidoost wilde in juni de concept Wijkvisie Gein bespreken Een realistisch droombeeld van de wijk in 2020 "Gein maak je samen!" De Wijkvisie Gein geeft in grote lijnen aan hoe Gein zich in de komende jaren kan ontwikkelen. Thema's in de wijkvisie zijn onder meer wonen, economie, veiligheid, sport en welzijn. De visie is opgesteld door het stadsdeelbestuur, nadat eerst een enquête is gehouden onder de bewoners van Gein. De resultaten van de enquête zijn in het document verwerkt. De stadsdeelraad wilde graag van de bewoners horen wat zij vinden van de concept wijkvisie Gein. De stadsdeelraad wilde de suggesties dan de volgende dag 3 juni in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Beheer (ROVB) bespreken.  Voorzitter van de commissie ROVB de heer A. Bottse leidde de bijeenkomst rustig en beheerst.
Er waren ook veel commissie- en deelraadsleden aanwezig om te luisteren en punten mee te nemen voor de volgende dag.
De belangrijkste punten vanuit een goed gevulde zaal:

-Die al begon met een aardige. "Wijk Gein" bestaat niet, het moet zijn buurt Gein. Officieel is er de wijk Gaasperdam met de buurten Gein, Reigersbos, Holendrecht etc. Ok, "Buurtvisie Gein",  dus voortaan.
-Veel onjuistheden in de visie door een bewoner opgemerkt,
-Veel sprookjes, verkeerde en overgenomen aannames door een andere bewoner,
-Veel commentaar waarbij terecht de vraag werd gesteld hoe wordt dit morgen in de commissie vergadering verwoord?
-Weinig overleg of daarin betrokken de huidige uitvoerende instanties zoals Politie, Groen Gebied Amstelland,
-Enquêtepunten van 2,5 jaar geleden meegenomen, was niet te merken?,
-Winkeliers Wisseloord niet uitgenodigd en betrokken bij plannen,
-Acties gericht naar 2020 terwijl er nu al behoefte is.

Slot van het verhaal: er zal uitstel gevraagd worden, de dag erna alle commentaren doornemen  is belachelijk snel. Commentaar wordt meegenomen en zal tot aanpassing van de visie leiden. De volgende ROVB vergadering is 9 september. De raadsleden willen dan dat het Deelraad Bestuur in augustus de nieuwe versie gereed zal hebben. zodat er voorafgaand aan de commissie  vergadering weer een Hoorzitting kan komen.
Wij krijgen een nieuwe uitnodiging voor 9 september.

Wordt vervolgd.