Rondleiding raadsleden langs zuidzijde en door Riethoek 
Een zestal raadsleden van GroenLinks, OZO/D'66,  PvdA en VVD werden op zaterdag 6 november
door leden van het platform rondgeleid langs de zuidzijde van de Gaasperplas en door de Riethoek.Het platform had de raadsleden uitgenodigd omdat op 24 november een commissievergadering
in de centrale stad plaats vindt waar de structuurvisie Amsterdam op de agenda staat.

De wandeling vertrok bij het zeilhuis van de Zeilvereniging Gaasperplas. Voor het zeilhuis vertelde
Twan Jansen over de aktiviteiten van deze vereniging. Mocht er een wand van bebouwing aan de zuidzijde
worden weggezet dan moet worden gevreesd voor de voortgang van het zeilen op de Gaasperplas in verband met de wind. Verder zal de plas door de aanwezige bebouwing veel minder aantrekkelijk worden
als recreatiegebied aan de rand van de stad waar je juist net in de natuur bent. De rust en de weidsheid
zonder uitzichten op bebouwing worden juist hoog gewaardeerd door de watersporters. Twan wees ook
op de aktiviteiten van de andere verenigingen zoals de  kanovereniging,  twee drakenbootverenigingen, surf  en duikvereniging.   

Daarna vertrok de groep naar de zuidzijde van de plas. Er werd gestopt bovenop de valburgdreef waar de raadsleden met eigen ogen de drukte konden aanschouwen op een "rustige" zaterdagmorgen. Fred Vogelzang van de Vrienden van het Gaasperplaspark legde uit dat het in de studievarianten die nu op tafel liggen de bedoeling is deze dreef op maaiveldniveau in het park te leggen ter hoogte waar nu het fietspad loopt. De verbinding tussen buurt en park zou daardoor verbeteren. Fred wees erop dat deze verbindig met vijf (onder)doorgangen juist heel goed is en nu ook erg veilig is voor iedereen die de plas wil bezoeken maar met name ook voor  kinderen en ouderen. 
De bewoners aan de buurtzijde van de dreef zijn heel tevreden over de aanwezigheid van de dreef
om het drukke verkeer veilig af te voeren.
Op een andere plek aan de zuidzijde wees hij op de waardevolle flora en fauna die voorkomt in het
oranjebos.  Dit bos is destijds geschonken door koninging Beatrix en bij de aanwezige gedenksteen 
werd door Fred een toelichting gegeven.     

Daarna ging de tocht door naar de Riethoek die er in prachtige herfstkleuren mooi bij lag. Fons Bongers
van Natuurvereniging De Ruige Hof vertelde over de historie van deze vereniging die in de tachtiger jaren
dit stuk groen in het centraal park heeft toegewezen gekregen om te beheren. Beheren betekent hier anticiperen op de natuurlijke ontwikkeling en wel zodanig dat er een grote varieteit aan flora en fauna ontstaat. zo wordt er op bepaalde plekken op de juiste momenten gemaaid waardoor er op de grond een rijkdom aan plantensoorten ontstaat. O.a. orchideeen komen zo veelvuldig voor. Fons wees erop dat De Riethoek bij uitstek een voorbeeld is van een bewonersinitiatief waarbij bewoners zelf het heft in handen nemen om bij te dragen aan het beheer van openbaar groen Dit al meer dan twintig jaar lang! 

De Riethoek is op sommige plekken ook drassig wat een heel specifieke flora tot gevolg heeft. Els Trautwein wees ter plekke een aantal bijzondere, soms ook zeldzame, paddestoelen aan.
De wandeling liep naar het noordelijk deel van De Riethoek die bedreigd wordt door de bouwplannen. De
rest van de Riethoek blijft welliswaar gevrijwaard van bebouwing (hierover is een motie aangenomen in de
deelraad) maar de vrees bestaat dat door verlaging van de Langbroekdreef en bouwaktiviteiten aan de noord en zuidkant van het centraal park er zoveel bouwverkeer langs de dreef, op maaiveld niveau, op gang komt dat het door zovelen gekoesterde natuurgebiedje als het ware wordt platgewalst.

Na de wandeling door De Riethoek keerde raadsleden en bewoners terug naar het Zeilhuis van de zeilvereniging Gaasperplas alwaar de tocht werd afgesloten met het nuttigen van een broodje en een kop soep.

Hetty Litjens maakte onderstaande fotoimpressie van de tocht. Daaronder een filmpje over orchideën in
De Riethoek eveneens van Hetty. 
       
 
 
B e W van Amsterdam schrapt scenario onbebouwde zuidzijde van Gaasperplas.
Sinds 12 oktober staat op de site van DRO de nota van beantwoording naar aanleiding van alle ingediende
zienswijzen op de structuurvisie Amsterdam. B en W stelt voor enkele passages uit de structuurvisie  te
wijzigen die betrekking hebben op Zuidoost.

Zo was er in de concept structuurvisie sprake van twee scenario's voor de Gaasperplas. één scenario met bebouwing van de zuidzijde en één scenario zonder bebouwing van de zuidzijde. Deze passage wordt geschrapt.
Hiervoor in de plaats komt de volgende passage: "De verkenning Gaasperdam moet uitsluitsel geven over de wenselijkheid van bebouwing aan de zuidrand van de Gaasperplas, (---)

Tegelijkertijd wordt gesteld: "Het college handhaaft het voornemen om een deel van het groen aan de zuidoever van de Gaasperplas, aansluitend aan de bebouwing van Gaasperdam uit de hoofdgroenstructuur te houden. Vanuit de metropoolgedachte is bebouwing aan de zuidrand van de Gaasperplas  (---) passend. De plek is aantrekkelijk voor wonen; ontwikkeling in combinatie met een groen-impuls is mogelijk. 

Het schrappen van de twee scenario's vindt plaats naar aanleiding van de zienswijze ingediend door het stadsdeel
Zuidoost waarin daar om werd gevraagd.

Kortom B en W en het stadsdeel blijven horende doof en ziende blind voor wat de bevolking in overgrote meerderheid wil . 3 enquetes  en tal van acties hebben inmiddels duidelijk gemaakt dat er simpelweg geen enkele steun bestaat om de Gaasperplas aan te tasten zoals in de structuurvisie wordt voorgesteld.

In de nota van beantwoording worden de bezwaren nog eens samengevat: "Andere indieners waaronder Natuurmonumenten, het wijkoverleg Gaasperdam en Milieucentrum Amsterdam , willen dat de Gaasperplas, inclusief de oevers groen blijft. Ook is een aantal indieners tegen de verlaging van de Valburgdreef en Langbroekdreef omdat dit het groen aantast.
De zuidoever is voor de natuur een zeer waardevol gebie den opgenomen in de Ecologishe Hoofdstructuur , waarvoor een "nee tenzij"beleid geldt. Eventuele bebouwing in de groene strook zal de kwaliteit en robuustheid van de EHS onaanvaardbaar sterk aantasten. De bouw van woningen zal bovendien zorgen voor een toename van verkeersdruk en daarmee hogere belasting van milieu en vermindering van recreatiemogelijkheden. Bebouwing draagt niet bij aan het oplossen van problemen binnen onderwijs , winkels en buurthuizen die slecht functioneren. Tot slot wijst de zeilvereniging Gaasperplas erop dat bebouwing op de zuidoever de meest voorkomende windrichting blokkeert. D66 OZO wijst erop dat er drie enquetes onder de bevolking hebben plaats gevonden over de bebouwing aan de zuidzijde van de Gaasperplas en dat daaruit naar voren kwam dat een ruime meerderheid bebouwing daar ongeschikt vindt. "

 
    
Voor wie zich verder wil verdiepen zie de site van DRO (dienst ruimtelijke ordening)

http://www.dro.amsterdam.nl/over_dro/dro_werkt_aan/bijzondere_projecten/structuurvisie/nota_van


Speciaal pag 77 van de nota van beantwoording  en pag 6 van het overxicht van de wijzigingsvoorstellen
 
Watersport op de Gaasperplas
Rosamaneesh heeft onlangs onderstaande video vervaardigd over watersport op de Gaasperplas. De beelden
spreken voor zich.
Op 14 augustus organiseren jongeren uit Gein (Ratslag en de zorgenkindjes) alweer de vierde editie van het festival Gaasper Pleasure.

Uit de aankondiging:

"De zuidoever van de Gaasperplas wordt op 14 augustus omgetoverd tot een heus sprookjesbos waar de meest zuivere technoklanken met liefde vanuit de draaitafels op het trommelvlies neer zullen strijken.

Twee area's waar je van begin tot eind kan genieten van funky tech-house, je drankje kunt verorberen onder het genot van minimale baselines of waar je volledig uit je plaat kén gaan op de meest rollende techno van vandaag en morgen.

Met een ijzersterke line-up van Hollandse bodem en top producer Compuphonic zullen Ratslag en De Zorgenkindjes garant staan voor maximaal resultaat!

Vergeet het commerciële geweld; kom vrijblijvend en voor minimale schade (€ 10,00, jaja een tientje maar. Komt dat zien, komt dat zien) een dansje wagen aan de Zoete Zee

Gij zult raven en beleven!"

Zie: www.gaasperpleasure.nl


 
14 Augustus Gaasperpleasure
Steun bewonersgroepen die opkomen voor een groen Zuidoost! Kom naar de Hoorzitting.

Woensdag 24 november kunnen mensen uit de hele stad voor de laatste keer aan gemeenteraadsleden vertellen wat zij vinden van de Structuurvisie Amsterdam. In een Hoorzitting van de raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Klimaat kunnen zij hun eerder ingediende zienswijzen toelichten. (Er is ook nog een mogelijkheid om in te spreken los van een zienswijze).
Op 1 december spreken de commissieleden er onderling over en op 15 december 2010 gaat de visie ter definitieve vaststelling naar de gemeenteraad.
Meerdere mensen en vrijwilligersorganisaties uit Zuidoost lieten in een zienswijze weten dat zij niet willen dat door bouwplannen het groen aan de zuidzijde van de Gaasperplas en in de Riethoek (Centraal Park Gaasperdam) voor een flink deel verloren gaat. Voorstellen waar zij het wel mee eens waren, zoals het niet bebouwen van volkstuinpark De Vijf Slagen, werden ondersteund.
Groepen die zich zullen laten horen zijn onder meer Platform Gaasperdam Groen, Vereniging De Ruige Hof, Vereniging Vrienden van het Gaasperplaspark, Vereniging Gein3dorp, waarschijnlijk een of meer watersportorganisaties en enkele bewoners op persoonlijk titel.
Steun voor deze vrijwilligers die zich al jaren inzetten voor onze leefomgeving wordt erg gewaardeerd!
Toon op de publieke tribune dat je het eens bent met de strijders voor groenbehoud en trek iets groens aan!
De vergadering van de commissie BWK over de Structuurvisie Amsterdam 2040 op 24 november 2010 is van 9.00 - 12.00 uur en zo nodig van 13.30 - 17.00 uur en vanaf 19.30 uur Plaats: Boekmanzaal (stadhuis). Waarschijnlijk komt het merendeel van de insprekers al ´s morgens aan bod.
(Wie nog een toelichting wil geven op de zienswijze of wil inspreken, kan zich tot uiterlijk 24 uur van tevoren aanmelden. Een formulier staat op
http://www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/nieuws/bijeenkomst_0?Sbj=De_gemeenteraad

Je hebt hiervoor 3 minuten de tijd.
De vergaderstukken over de structuurvisie staan op

 
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/id=1552

Zuidzijde Gaasperplas in raadscommissie gemeenteraad aan de orde.

Op woensdag 12 januari kwam de structuurvisie Amsterdam aan de orde in de raadscommissie
'Bouwen en Wonen'. In de structuurvisie wordt de ontwikkeling van de stad geschetst voor de komende 30 jaar.
Het Gaasperplasgebied komt in het document ook aan de orde. In de structuurvisie wordt het mogelijk gemaakt dat de Zuidzijde van de Gaasperplas wordt bebouwd. Of dit ook daadwerkelijk gebeurd zal duidelijk moeten worden in een nog uit te voeren wijkverkenning Gaasperdam.
Het platform Gaasperdam Groen vindt dat in de structuurvisie juist het behoud van de hoofdgroenstructuur aan de Gaasperplas centraal zou moeten staan.

Verschillende Partijen gingen kort in op het Gaasperplasgebied. GroenLinks sprak zich nog es uit voor een onbebouwde zuidzijde. Op zich oke maar zinvoller is het als deze partij probeert dat ook echt in de structuurvisie te regelen. Anders blijft het niet veel meer dan een loze kreet die niet vertaalt wordt naar het beleidsdocument wat ter discussie staat. De discussie wordt nu zgn. verschoven naar de wijkverkenning Gaasperdam. De structuurvisie biedt echter ruimte dat daar uitkomt dat de Zuidzijde bebouwd wordt. Daar zou GL wat aan moeten proberen te doen.Volgens Remine Albers van de SP was de structuurvisie al aangepast als het om de zuidzijde gaat. Hier is duidelijk niet begrepen waar het om gaat. Dit terwijl de lokale fractie van SP-zuidoost zich sterk heeft gemaakt voor een onbebouwde zuidzijde. D'66/OZO liet het geheel afweten bij dit onderwerp en maakte er geen woord vuil aan. Heel merkwaardig gezien de ophef die OZO in Zuidoost heeft gemaakt.

PvdA en VVD zwegen als het graf over het onderwerp. Niet zo verwonderlijk want beide partijen kunnen als aanjagers van bouwen aan de zuidzijde tevreden zijn met wat er in de structuurvisie over dit onderwerp staat.  Red Amsterdam , de nieuwe partij die sinds de vorige verkiezingen in de raad vertegenwoordigd is, kwam met de aankondiging dat zij een motie voor een onbebouwde zuidzijde gaat indienen. Een goed initiatief omdat dan duidelijk kan worden welke partijen nu echt een onbebouwde zuidzijde willen.

Een samenvatting van het debat in geluidsfragmenten is  te vinden op het weblog:
"Heerlijkheid Gein"
http://web.me.com/heli1/Gein/weblog/eerste-termijn-structuurvis.html
 

Zuidzijde Gaasperplas                                                                                                 (foto:Winnie Meyer Ricard)
Op Woensdag 24 november vond de hoorzitting plaats in het stadhuis over de structuurvisie Amsterdam.Uit Zuidoost werd er ingesproken door het WOG (Wijkoverleg Gaasperdam), het Platform Gaasperdam Groen, Natuurvereniging De Ruige Hof , Vereniging Vrienden van het Gaasperplaspark en Joy de Wit individuele bewoner uit Gein. In diverse toonaarden klonken de argumenten voor het behoud van de hoofdgroenstructuur, tegen bouwen aan de Zuidzijde en voor een volledig behoud van de Riethoek. Een geluidsfragment met een samenvatting volgt later op deze site.
24 november:
Bewonersorganisaties maken bezwaren duidelijk op hoorzitting
zaterdag 19 februari
Groengemutste natuurliefhebbers op de Dam
Enkele honderden natuurliefhebbers kwamen zaterdag naar de Dam. De actievoerders, die allemaal een groen mutsje op hadden, vormden gezamenlijk een 'groot kloppend hart voor natuur'.

De flitsactie was bedoeld om betrokkenheid bij de natuur te laten blijken. Zaterdag komen meerdere natuur- en milieuorganisaties in actie in het hele land, onder de noemer Hart voor Natuur.
Er werd opgeroepen om op 2 maart bij de Provinciale Statenverkiezingen de natuur een stem te geven. De organisaties maken zich zorgen over de voorgenomen bezuinigingsplannen van het kabinet-Rutte waar het de natuur betreft.

Gunstige moties voor een Groen Gaasperdam aangenomen!

Woensdag 16 februari besloot de gemeenteraad over de Structuurvisie Amsterdam 2040, het document dat voor de komende jaren de richting aangeeft waarin Amsterdam zich zou moeten ontwikkelen. Concrete plannen kunnen er op worden gebaseerd. Een aantal voor het groen van Zuidoost gunstige moties werd aangenomen.
Naast bestuurders, raadsleden en ambtenaren praatten en dachten de afgelopen jaren deskundigen en vooral veel burgers uit de gehele stad mee over de voorstellen. Vanuit Zuidoost heeft Platform Gaasperdam Groen! zich vooral sterk gemaakt voor behoud van het groen en recreatiemogelijkheden in onze omgeving. Geregeld lieten we onze stem horen, zowel mondeling als schriftelijk, er was contact met ambtenaren en de verantwoordelijke wethouders. En in de laatste periode was er veel contact met de gemeenteraadsleden die tenslotte als volksvertegenwoordigers de beslissingen nemen. Zo organiseerde het Platform in het najaar nog een excursie voor hen en de, deels nieuwe, deelraadsleden uit Zuidoost.

Platform Gaasperdam Groen! heeft met vreugde ervaren dat onze inzet behoorlijk succesvol is geweest. Het door het stadsbestuur aan de gemeenteraad aangeboden concept was al op enkele punten bijgesteld. Maar vooral tijdens de debatten in de gemeenteraad is veel aandacht besteed aan de mogelijk in de toekomst door woningbouw bedreigde gebieden bij de Gaasperplas en in het Centraal Park Gaasperdam, de Riethoek.
De gemeenteraadsfracties dienden een groot aantal moties en amendementen in om voor bijstellingen van de Structuurvisie te zorgen.
Hoewel de wethouder alle voor ons groen relevante moties afraadde is het Platform, mét kanttekeningen, verheugd dat bijna alle moties werden aangenomen. Dit betekent dat de besluiten mee moeten worden genomen in de zogeheten "Verkenning Gaasperdam" die de komende jaren moet worden uitgewerkt. Daarin moet de toekomst van Gaasperdam worden besproken en bepaald.

De voor Zuidoost door een combinatie van partijen ingediende en aangenomen belangrijkste moties zijn:
- Het Gaasperpark, dat nu getypeerd wordt als "stadspark", moet in overleg met ook diverse natuur- en groenorganisaties in Zuidoost, voor verschillende ruige delen een andere benaming krijgen, waardoor ze beter kunnen worden beschermd. Dit moet worden vastgelegd in de Hoofdgroenstructuur. Het hele Gaasperpark maakt overigens al deel uit van de HGS (en tegenwoordig ook van de EHS, de Ecologische Hoofdstructuur).
- De Verkenning Gaasperdam moet ondermeer onderzoeken waar en welke bebouwing in Gaasperdam mogelijk is. Met een motie is nu bepaald dat dit onderzoek pas ten zuiden van het bestaande groen, dat is vooral het Oranjebos, mag beginnen. Ook wordt aanbevolen om bij voorkeur helemaal geen plannen te ontwikkelen waardoor aanpassing van de HGS nodig is. Jammer dat men kennelijk die zin "bij voorkeur niet" nodig achtte: wij hadden liever gezien dat de HGS onvoorwaardelijk niet mag worden aangetast. Wij vragen ons verder af hoe men zich voorstelt ten zuiden van het groen te kunnen bouwen: direct achter de dreef beginnen de woningen van Gein I en III. Wil men de dreef verlagen en daar gaan bouwen, dan zal ergens weer een weg moeten komen. Toch niet door de woonbuurt
of toch maar door het park ?!
- De HGS zelf werd met een motie trouwens ook versterkt, de gemeenteraad krijgt er meer over te zeggen.
- Een andere motie bepaalt dat in de Verkenning Gaasperdam het onderzoek naar de bebouwing zich niet tot het natuurgebiedje de Riethoek mag uitstrekken. Ook wordt aangeraden om het idee van een doorgaande fietsroute door de Riethoek bij voorkeur niet uit te voeren.

Een amendement van Red Amsterdam
, gesteund door SP en Partij voor de Dieren, werd jammer genoeg verworpen. Dit amendement wilde dat de Structuurvisie 2040 zodanig moest worden aangepast dat de Gaasperplas en omgeving in elk geval tot 2040 deel zou blijven uitmaken van de Hoofdgroenstructuur. Ook zou in elk geval de zuidzijde van de Gaasperplas de status van 'natuurpark' moeten worden gegeven. Dit laatste was ook op verzoek van ons, omdat wij de typering "stadspark" veel te breed vinden. De Gaasperplas is geen Vondelpark!
Maar de grotere partijen durfden dit niet aan, zij beperkten zich tot het voorstel van Groen Links c.s. om een aantal delen apart te benoemen (zie boven). Ook het idee om de Gaasperplas op te nemen in de HGS tot 2040 durfde men niet aan, tenslotte is er over 10 jaar weer een Structuurvisie in de maak, moeten er dan nieuwe coalities worden gesmeed enz.
 
D66 trok jammer genoeg hun motie tegen de verlaging van de Valburgdreef en Langbroekdreef in, omdat ze er te weinig steun voor kregen. (Dan heeft het volgens hen weinig zin meer dat in stemming te brengen). Een gemiste kans.
Zoals uit de moties blijkt komt er een Verkenning Gaasperdam. We zullen ons in ieder geval sterk maken daarbij betrokken te worden. Dan zijn de partijen in Zuidoost aan de beurt om uitvoering te geven aan de aangenomen moties. Wij zullen erop aandringen dat zij zich inzetten voor de zaken die het (nog) niet haalden en voor Zuidoost ook belangrijk zijn.
De beoogde doelstelling van het College om 70.000 woningen te bouwen is gerelativeerd, zelfs door de VVD.  De volksvertegenwoordigers beseffen nu ook dat dit aantal niet gehaald kan worden.
Meer informatie op o.a.:

http://www.dro.amsterdam.nl/over_dro/dro_werkt_aan/bijzondere_projecten/structuurvisie/nieuwsbrieven_0/nieuwsbrief-21/

Voor Ammendementen en moties zie:
http://web.me.com/heli1/Gein/weblog/aanvaarde-amendementenmotie.html

Voor een samenvatting van de raadsvergadering in een geluidsfragment zie:

http://web.me.com/heli1/Gein/weblog/moties-en-amendementen.html